Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 287
TÝŽDEŇ: 2064
CELKOM: 218237

Navigácia

Obsah

 

Logo

SPOLOČNE BEZ PREDSUDKOV - rozšírenie kapacity Materskej školy v Mýtnych Ludanoch 

Kód ITMS 2014 + : 312061L045

Miesto realizácie: Materská škola Mýtne Ludany, Školská ulica 245/10, 935 56 Mýtne Ludany

Celkové náklady na projekt: 141 400,00 €

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 134 330,00 €

Operačný program: Ľudské zdroje 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovanch rómskych komunít 

Investičná priorita: Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach. 

Špecifický cieľ: Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. 

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Prijímateľ: Obec Mýtne Ludany 

Opis projektu/ciele projektu/výsledky projektu: 

Implementácia projektu ,,Spoločne bez bariér - rozšírenie kapacity Materskej školy v Mýtnych Ludanoch“ prispeje k zabezpečeniu ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám prostredníctvom investovania do predprimárneho vzdelania detí uplatňujúceho prvky inkluzívneho vzdelávania.

Projekt je zameraný na rekonštrukciu existujúcej budovy Materskej školy v Mýtnych Ludanoch za účelom rozšírenia jeho kapacity. Cieľom projektu je odstránenie súčasného nepriaznivého stavu a zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie predškolského vzdelávacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mýtne Ludany.  Realizáciou projektu bude rozšírená kapacita školskej infraštruktúry Materskej školy.  Rozšírenie a skvalitnenie služieb predprimárneho vzdelávania na území obce Mýtne Ludany. Zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania, výchovy, starostlivosti o deti v ranom detstve. Umožnenie najvyššej účasti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na vysokokvalitnom vzdelávaní v Materskej škole, integrácia detí z marginalizovaných rómskych komunít do bežnej populácie a zvyšovanie úrovne predprimárneho vzdelávania. Zároveň sa dosiahne zvýšenie energetického hospodárenia budovy materskej školy, zníženie energetickej náročnosti budovy, zabezpečenie maximálnej úspory v spotrebe energií, zníženie skleníkových vplyvov. Rekonštrukciou budovy materskej školy sa zvýši kvalitatívna úroveň predškolského zariadenia, zlepší sa celkový stavebno – technický a estetický stav budovy a optimalizujú sa podmienky pre kvalitné prostredie pre deti ako aj priebeh ich výchovného a vzdelávacieho procesu. 

Miesto realizácie projektu je Materská škola v Mýtnych Ludanoch na adrese Školská ulica 245/10, 935 56 Mýtne Ludany. Žiadateľom je obec Mýtne Ludany ako zriaďovateľ materskej školy. Cieľ projektu bude dosiahnutý realizáciou hlavnej aktivity a to rekonštrukciou budovy materskej školy za účelom rozširovania jej kapacity a podporných aktivít.  Hlavné aktivity sa budú realizovať v časovom horizonte 12 mesiacov – 1/2019 – 12/2019. Výsledkom realizácie projektu bude naplnenie stanovených merateľných ukazovateľov: zvýšenie kapacity podporenej školskej infraštruktúry materských škôl, integrácia detí z marginalizovaných rómskych komunít, ročné zníženie emisií skleníkových vplyvov, zníženie spotreby primárnej energie.

Foto 1

Foto 2Foto 3Foto 4

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 

Zmluva

Naša Materská škola sa nachádza v Mýtnych Ludanoch na Školskej ulici 245/10. Je situovaná v peknom a tichom prostredí, vzdialenom od hluku a rušnej komunikácie. Dvor je oplotený, vhodne členený, čo nám v zime umožňuje sánkovanie či kĺzanie priamo v areáli materskej školy. V lete nám zase dostatočné množstvo stromov dovoľuje relaxovať v ich tieni. Areál materskej školy má školský dvor určený na rôzne pohybové aktivity. Na školskom dvore máme aj pieskovisko, množstvo preliezok, hojdačiek i lavičiek.

ORGANIZÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Materská škola je jednotriedna, navštevuje ju 20 detí od 3 do 7 rokov. Pred vstupom do materskej školy by mali mať deti osvojené základné hygienické návyky a ovládať základy stolovania.

MSMSMSMSMS

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY
Prevádzka materskej školy je od 6.45 hod. do 16.30 hod.

USPORIADANIE DŇA V MATERSKEJ ŠKOLE

6.45 – 8.00       Príchod detí do materskej školy, privítanie

                          Hry a činnosti podľa výberu detí

8.00 – 8.30       Zdravotné cvičenia, osobná hygiena
8.30 –  9.00      Desiata
9.00 – 10.00     Kruh priateľstva

                          Vzdelávacia aktivita cielene plánovaná podľa ŠVP

10.00 – 11.15   Príprava na pobyt vonku, pobyt vonku
11.15 – 12.00   Osobná hygiena

                          Obed
12.00 – 12.15   Osobná hygiena, príprava na odpočinok

12.15 - 14.15    Odpočinok

14.15 – 15.00   Osobná hygiena

                          Olovrant
15.00 – 16.30   Hry a hrové činnosti detí, edukačné aktivity

                          Krúžková činnosť 

Výchovno - vzdelávací proces sa uskutočňuje v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola je zameraná na rozvíjanie environmentálneho cítenia a správania sa detí s dôrazom na priamy kontakt s prírodou, na jej pozorovanie, poznávanie, ochranu a vytváranie kladných vzťahov a postojov k nej ako k celku.

Naša materská škola je zameraná na uplatňovanie kvalitnej predškolskej výchovy, uplatňovanie humánnych podmienok.

Rozvíjame partnerský vzťah učiteľ - dieťa.

Rešpektujeme potreby, záujmy a osobnosť dieťaťa.

Podporujeme individualitu a jedinečnosť každého dieťaťa.

  

Telefonický kontakt : 036/6390129

Obec Mýtne Ludany, zastúpená starostom obce, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, Školská 245/10, 935 56 Mýtne Ludany.

Bližšie informácie:

Výberové konanie