Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 31
TÝŽDEŇ: 305
CELKOM: 96792

Navigácia

Obsah

Obec Mýtne Ludany zverejňuje voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľ pre predprimárne vzdelávanie MŠ Mýtne Ludany. 

Bližšie informácie o voľnom pracovnom mieste:

Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

 

Logo

SPOLOČNE BEZ PREDSUDKOV - rozšírenie kapacity Materskej školy v Mýtnych Ludanoch 

Miesto realizácie: Materská škola Mýtne Ludany, Školská ulica 245/10, 935 56 Mýtne Ludany

Celkové náklady na projekt: 141 400,00 €

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 134 330,00 €

Operačný program: Ľudské zdroje 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovanch rómskych komunít 

Investičná priorita: Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach. 

Špecifický cieľ: Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. 

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Prijímateľ: Obec Mýtne Ludany 

Opis projektu/ciele projektu/výsledky projektu: 

Implementácia projektu ,,Spoločne bez bariér - rozšírenie kapacity Materskej školy v Mýtnych Ludanoch“ prispeje k zabezpečeniu ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám prostredníctvom investovania do predprimárneho vzdelania detí uplatňujúceho prvky inkluzívneho vzdelávania.

Projekt je zameraný na rekonštrukciu existujúcej budovy Materskej školy v Mýtnych Ludanoch za účelom rozšírenia jeho kapacity. Cieľom projektu je odstránenie súčasného nepriaznivého stavu a zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie predškolského vzdelávacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mýtne Ludany.  Realizáciou projektu bude rozšírená kapacita školskej infraštruktúry Materskej školy.  Rozšírenie a skvalitnenie služieb predprimárneho vzdelávania na území obce Mýtne Ludany. Zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania, výchovy, starostlivosti o deti v ranom detstve. Umožnenie najvyššej účasti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na vysokokvalitnom vzdelávaní v Materskej škole, integrácia detí z marginalizovaných rómskych komunít do bežnej populácie a zvyšovanie úrovne predprimárneho vzdelávania. Zároveň sa dosiahne zvýšenie energetického hospodárenia budovy materskej školy, zníženie energetickej náročnosti budovy, zabezpečenie maximálnej úspory v spotrebe energií, zníženie skleníkových vplyvov. Rekonštrukciou budovy materskej školy sa zvýši kvalitatívna úroveň predškolského zariadenia, zlepší sa celkový stavebno – technický a estetický stav budovy a optimalizujú sa podmienky pre kvalitné prostredie pre deti ako aj priebeh ich výchovného a vzdelávacieho procesu. 

Miesto realizácie projektu je Materská škola v Mýtnych Ludanoch na adrese Školská ulica 245/10, 935 56 Mýtne Ludany. Žiadateľom je obec Mýtne Ludany ako zriaďovateľ materskej školy. Cieľ projektu bude dosiahnutý realizáciou hlavnej aktivity a to rekonštrukciou budovy materskej školy za účelom rozširovania jej kapacity a podporných aktivít.  Hlavné aktivity sa budú realizovať v časovom horizonte 12 mesiacov – 1/2018 – 12/2018. Výsledkom realizácie projektu bude naplnenie stanovených merateľných ukazovateľov: zvýšenie kapacity podporenej školskej infraštruktúry materských škôl, integrácia detí z marginalizovaných rómskych komunít, ročné zníženie emisií skleníkových vplyvov, zníženie spotreby primárnej energie.

Foto 1

Foto 2Foto 3Foto 4

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 

Zmluva

 

 

 

 

Naša Materská škola sa nachádza v Mýtnych Ludanoch na Školskej ulici 245/10. Je situovaná v peknom a tichom prostredí, vzdialenom od hluku a rušnej komunikácie. Dvor je oplotený, vhodne členený, čo nám v zime umožňuje sánkovanie či kĺzanie priamo v areáli materskej školy. V lete nám zase dostatočné množstvo stromov dovoľuje relaxovať v ich tieni. Areál materskej školy má školský dvor určený na rôzne pohybové aktivity. Na školskom dvore máme aj pieskovisko, množstvo preliezok, hojdačiek i lavičiek.

vstupná bránička do MŠ z ulice

 

detské ihrisko v MŠ

ORGANIZÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Materská škola je jednotriedna, navštevuje ju 23 detí od 3 do 7 rokov. Pred vstupom do materskej školy by mali mať deti osvojené základné hygienické návyky a ovládať základy stolovania.

 

111  444

 

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY
Prevádzka materskej školy je od 7.00 hod. do 16.30 hod.

USPORIADANIE DŇA V MATERSKEJ ŠKOLE

7.00 – 8.00       Hry a činnosti podľa výberu detí

8.00 – 8.30       Zdravotné cvičenie
8.30 –  9.00      Desiata
9.00 – 10.00     Vzdelávacia aktivita cielene plánovaná podľa ŠVP

10.00 – 11.30   Pobyt vonku
11.30 – 12.00   Osobná hygiena, obed
12.00 – 14.30   Osobná hygiena, odpočinok

14.30 – 15.00   Osobná hygiena, olovrant
15.00 – 16.30   Hry a hrové činnosti detí, edukačné aktivity

ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola je zameraná na rozvíjanie environmentálneho cítenia a správania sa detí s dôrazom na priamy kontakt s prírodou, na jej pozorovanie, poznávanie, ochranu a vytváranie kladných vzťahov a postojov k nej ako k celku.

Naša materská škola je zameraná na uplatňovanie kvalitnej predškolskej výchovy, uplatňovanie humánnych podmienok.

Rozvíjame partnerský vzťah učiteľ - dieťa.

Rešpektujeme potreby, záujmy a osobnosť dieťaťa.

Podporujeme individualitu a jedinečnosť každého dieťaťa.

TRIEDA 2   trieda 2

Telefonický kontakt : 036/6390129

 

Obec Mýtne Ludany zastúpená starostom obce v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonom v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších prdpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, Školská 245/10, 935 56 Mýtne Ludany. 

Bližšie informácie: 

Výberové konanie