Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 26
TÝŽDEŇ: 1614
CELKOM: 165063

Navigácia

Obsah

S T A R O S T A    O B C E     M Ý T N E   L U D A N  Y _________________________________________

Č.j. : 206/2019                                                   v Mýtnych Ludanoch, dňa 04.09.2019

 

P O Z V Á N K A

     Na základe § 12, odsek 1, Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zo dňa 6.9.1990 v znení neskorších zmien a doplnkov, úplné znenie v Zákone  SNR č. 481/1992 Zb. z 26.10.1992, týmto  z v o l á v a m  5. – riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Mýtne Ludany na deň

12. septembra 2019 ( štvrtok ) o 18,00 hod.

v  Komunitnom centre v Mýtnych Ludanoch.

Program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice Voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Správa o poistnej udalosti na Katolíckom smútočnom dome a plánogram rekonštrukcie
 5. Žiadosť od pána Štefana Vitála o odkúpenie pozemku z majetku obce k. ú. Mýtne Ludany  CKN 358/65 vo výmere 4 m2 odčleneného geometrickým plánom 24/2019 vyhotoveným geodetom Ing. Júliusom Juhásom dňa 15.7.2019 / príloha č. 1/
 6. Návrh Kúpnej zmluvy č. CPNR – ON-2019/004411 / príloha č.2/
 7. Správa auditora za rok 2018 / príloha č. 3/
 8. Informácia o prevode vlastníctva pozemkov SPF  delimitáciou do majetku obce podľa protokolu č.: 00840/2019- UVOP-U00030/19.00 /príloha č. 4/
 9. Znalecky posudok k odpredaju pozemku o výmere 400 m2 pre žiadateľa Tomáša Bogára. Žiadosť je súčasťou prílohy č. 4 zo 4.riadneho zastupiteľa 
 10. Interpelácie poslancov
 11. Kontrola plnenia uznesení
 12. Diskusia
 13. Rôzne
 14. Záver

Ing. Štefan Mojzeš

    starosta obce

Zverejnené 05. 09. 2019

Pozvánka na OZ dňa 12. 09. 2019

Pozvánka na OZ.pdf Stiahnuté: 1x

Stránka

 • 1