Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:51
TÝŽDEŇ:51
CELKOM:441282

Navigácia

Obsah

Označenie komunitného centra

"Aj tá najdlhšia cesta začína prvým krokom, ale až tie ďalšie kroky nám ešte viac priblížia cieľ...“

KOMUNITNÉ CENTRUM - Mýtne Ludany
Kontaktné údaje: 

Adresa: Komunitné centrum Mýtne Ludany, Kostolná  č. 340/14,  935 56 Mýtne Ludany

Telefón: 0918 768 288

Email: kcmytneludany@gmail.com

Komunitné centrum 

Komunitné centrum definuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov ako sociálne služby krízovej intervencie. V komunitnom centre podľa citovaného zákona sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje, vykonáva a zabezpečuje:

 • sociálne poradenstvo
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia
 • preventívna aktivita
 • záujmová činnosť

Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Cieľom sociálneho poradenstva je znižovanie rizík, vyplývajúcich zo sociálneho vylúčenia, konfliktných spoločenských situácií, spôsobu života a rizikového správania, ale aj zvýšenie sociálnych kompetencií a sociálnej mobility klientov; podpora sociálneho začlenenia klientov, rodín, komunít; predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách obmedzovanie a odstraňovanie negatívnych vplyvov; poskytnutie alebo sprostredkovanie konkrétnej pomoci.  Súčasťou sociálneho poradenstva je taktiež sprostredkovanie kontaktu so spoločenským prostredím (mediácia vzťahov medzi klientmi, rodinami klientov, klientom a inštitúciami - školami, lekármi, UPSVaR), krízová intervencia a opatrenia, zamerané na predchádzanie krízovým situáciám a obmedzovanie negatívnych vplyvov v rodine (napr. intervencia v prípade ohrozenia života a zdravia klienta).

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov spočíva najmä v poradenstve (so súhlasom plnoletej fyzickej osoby) pri vybavovaní úradných záležitostí, dokladov, v distribúcií klienta do relevantných inštitúcií a úradov, v poradenstve pri spisovaní a podávaní písomných podaní či úradných tlačív, asistencií a pomoci pri písomnej komunikácií s úradmi a inštitúciami, vrátane doprovodu a sprostredkovania rokovania s inštitúciami, ktoré sa podieľajú na riešení klientovej situácie. 

Pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia

Odborná činnosť sa v komunitných centrách realizuje s cieľom zvýšenia školskej úspešnosti detí a mládeže zo sociálne vylúčených rómskych lokalít a tým rozšírenia ich možností na slobodný výber životnej cesty a na budúce uplatnenie sa v spoločnosti. Pomoc pri príprave na školskú dochádzku a vyučovanie sa môže realizovať prostredníctvom nasledovných typov aktivít:

 • Predškolské kluby a programy včasnej starostlivosti - sú určené deťom a rodičom dieťaťa vo veku od 0 do 6 rokov, ktorého vývin je ohrozený v dôsledku nepriaznivej sociálnej situácie. Služba je zameraná na podporu rodiny a podporu vývoja dieťaťa s ohľadom na jeho špecifické potreby (rozvoj grafomotorických schopností, rozvoj kognitívnych a jazykových kompetencií, rozvoj pamäte, pozornosti). Zámerom predškolského klubu je prostredníctvom pravidelných aktivít pripraviť deti z nepodnetného prostredia, ktoré sa z rôznych dôvodov (najmä kapacitných a finančných) nezúčastňujú na výuke v bežnej materskej škole, pre vstup do bežnej základnej školy, odovzdať im zručnosti, vedomosti a návyky, nevyhnutné k zvládnutiu nárokov základnej školy.
 • Kluby pre matky s deťmi - sú spravidla zamerané na poskytovanie odbornej pomoci, poradenstva, vzdelávania a voľnočasových aktivít pre rodičov detí v predškolskom a mladšom školskom veku. Cieľovou skupinou sú predovšetkým matky, z ktorých sa mnohé dlhodobo ocitajú v nepriaznivej životnej situácii, ktorú nedokážu bez podpory okolia riešiť. Ide o rodičov, ktorí majú znížené možnosti a kompetencie, často žijú v znevýhodnených sociálnoekonomických podmienkach a ich deťom obvykle spôsobuje problém zapojiť sa do vzdelávacieho procesu. Cieľom klubov je prostredníctvom vzdelávacích aktivít sociálnej práce podporovať a rozvíjať rodičov v ich rodičovských kompetenciách, predovšetkým v oblasti vzdelávania detí. Aktivity a práca s rodičmi sa venujú prevažne oblastiam, potrebným pre úspešný vstup dieťaťa do školy, udržanie a podporu ich detí v sieti predškolského a školského vzdelávania v tzv. „hlavnom vzdelávacom prúde“.
 • Doučovanie, tútoring a mentoring pre deti a mládež - sú zamerané na prekonávanie bariér vo vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (napr. chýbajúce podmienky na domácu prípravu, nedostatok podnetov na osobný rozvoj, nízke vzdelanie rodičov a v niektorých prípadoch ich neschopnosť pomôcť deťom s prípravou do školy). Môžu sa realizovať formou skupinového doučovania v popoludňajších hodinách v priestoroch komunitného centra alebo formou tútoringových a mentoringových programov. Z hľadiska zlepšovania školskej úspešnosti detí sú efektívnejšie posledné menované, pretože sú založené na individuálnej práci s konkrétnym dieťaťom. Tútor/mentor sa môže stretávať s konkrétnym dieťaťom, pomáhať mu s prípravou do školy, robením domácich úloh a opakovať s ním preberané učivo, ako aj sprostredkúvať mu spôsob života strednej triedy všeobecne s cieľom budovania vnútornej motivácie, vytvárania predpokladov pre sociálne začlenenie, pomáhať mu pri výbere povolania. Súčasťou programov by mala byť taktiež cielená práca s rodičmi dieťaťa za účelom ich motivácie k dohliadaniu na pravidelnú dochádzku detí do školy a zvyšovania ich záujmu o školské výsledky detí.
 • Kariérne poradenstvo - určené pre mládež pred prvou smerovou voľbou povolania (končiacich základnú školu alebo vo veku tesne po ukončení povinnej školskej dochádzky), ktorá je v riziku vzniku nezamestnanosti. Služba sa zameriava na prevenciu predčasného ukončovania procesu vzdelávania a tým aj budúceho vylúčenia z trhu práce z dôvodu nízkej alebo žiadnej kvalifikácie. 

 

Preventívne aktivity 

Cieľom preventívnych a aktivizačných činností je prostredníctvom motivácie, vzdelávania, aktivizácie a dobrovoľníckej činnosti prevencia vzniku nepriaznivých situácií a podpora sociálneho začleňovania detí, mládeže a dospelých. V komunitných centrách sa môže realizovať prostredníctvom nasledovných aktivít a programov:

 • Preventívne programy - komunitné centrá môžu realizovať pravidelné preventívne besedy zamerané na rôzne témy (napr. v oblasti zdravia, rodičovských zručností, sexuálnej výchovy), ale aj dlhodobejšie preventívne a osvetové programy (napr. zvyšovanie finančnej gramotnosti a prevencia pred zadĺženosťou a neplatičstvom, osvetové a poradenské programy v oblasti bývania; programy prevencie a riešenia konfliktov). Pri preventívnych programoch v oblasti zdravia je veľmi vhodná spolupráca komunitného centra s pracovníkmi v oblasti zdravia a lekármi. Taktiež krátkodobé a dlhodobé aktivity pre deti a mládež ako prevencia sociálne - patologických javov a rizikového správania.
 • Formálne alebo neformálne vzdelávacie kurzy, tréningy, školenia a iné - kurzy pre mládež a dospelých, ktorým nie sú dostupné žiadne príležitosti na ďalšie vzdelávanie. Zámerom kurzov je okrem nadobúdania nových vedomostí, zručností a získavania kvalifikácie, aktivizácia ako aj prepájanie Rómov a nerómov v obciach.
 • Podpora dobrovoľníctva - môže spočívať v dobrovoľníckej výpomoci mládeže a dospelých pri realizácií aktivít v komunitnom centre 

 

Záujmová činnosť 

Cieľom záujmovej činnosti v komunitných centrách je zabezpečenie aktívneho, kvalitného, bezpečného a zmysluplného trávenia voľného času detí a mládeže, rozvoj životných zručností, kompetencií, schopností, znižovanie výskytu sociálno-patologických javov a rizikového správania a podpora budovania vzájomných kontaktov a akceptácie medzi deťmi a mládežou z rôznych skupín (Rómami a nerómami, deťmi z rôznych sociálnych vrstiev).

Záujmová činnosť v komunitných centrách sa môže realizovať prostredníctvom:

 • Voľnočasových aktivít a záujmových krúžkov – ich ponuka by mala odrážať aktuálne potreby a dostupnosť voľnočasových aktivít v obci.
 • Nízkoprahové kluby pre deti a mládež - predstavujú komplex ambulantne a terénne poskytovaných služieb deťom a mládeži, ktoré sú ohrozené spoločensky nežiaducimi javmi, vyhýbajú sa štandardnej inštitucionálnej pomoci alebo pre nich nie je dostupná a u ktorých je predpoklad, že takúto pomoc potrebujú. Cieľom je zlepšiť kvalitu života detí a mladých ľudí predchádzaním alebo znížením rizík, súvisiacich so spôsobom ich života, umožniť im lepšie sa orientovať v sociálnom prostredí a vytvárať podmienky na riešenie ich sociálnej situácie. Služba spočíva v dennej prevádzke nízkoprahového klubu, v ktorom majú deti a mladí ľudia možnosť zmysluplne tráviť voľný čas. Cielenými aktivitami dáva klub priestor na rozvíjanie schopností a zručností potrebných v bežnom živote, no zároveň prispieva k sociálnemu začleňovaniu detí žijúcich v sociálne vylúčenom prostredí. Organizovaním besied, zážitkových tematických workshopov prispieva k prevencii sociálno – patologických javov. Program nízkoprahového klubu je obohatený o rôzne krúžky (počítačový, krúžok ručných prác atď.) podľa záujmu klientov a možností centra, ktoré prispievajú k rozvoju zručností, vedomostí a využiteľnosti v ďalšom živote klientov. Súčasťou nízkoprahového klubu sú aj mimoriadne aktivity (výlety, exkurzie), realizované mimo lokality, ktoré eliminujú strach detí z neznámeho prostredia a podporujú životné zručnosti potrebné pre ďalší rozvoj (schopnosť cestovať, orientovať sa v cudzom prostredí, komunikovať a pod.).

Komunitné centrum predstavuje inštitucionálne zariadenie, ktoré poskytuje primárne programy reagujúce na aktuálne problémy a potreby miestnej komunity. Hlavným cieľom komunitných centier je pomoc pri integrácii segregovaných a separovaných miestnych rómskych komunít, poskytovanie komplexných služieb jednotlivcom, rodinám ako aj celej miestnej komunite, ktorá nemá možnosť na zabezpečenie vlastnej pomoci, sociálnu mobilitu, osvojenie a získavanie sociálnych zručností či sebarealizáciu. Okrem hlavného cieľa si komunitné centrá vytvárajú špecifické ciele v súlade s aktuálnymi potrebami a problémami členov komunity. Ide napríklad o zmysluplné trávenie voľného času, pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce, prevencia nežiaducich sociálno patologických javov a vzdelávanie, pričom všetky činnosti komunitných centier by mali viesť k integrácii a svojpomoci. 

Komunitné centrum Mýtne Ludany 

Zriaďovateľom komunitného centra je Obec Mýtne Ludany, ktorá zriadila toto centrum ku dňu 15. 12. 2014 v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za účelom vytvárania podmienok na poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a ich vzájomnej interakcie na včasnú intervenciu a na prevenciu sociálnej exklúzie.

Komunitné centrum vzniklo 01. 05. 2015. Hlavnou činnosťou komunitného centra je poskytovanie služieb na podporu záujmovej činnosti detí, mládeže a seniorov, na podporu vzdelávania detí, mládeže a seniorov, na podporu vzdelávacích a podporných aktivít pre nezamestnaných, na podporu prevencie a zdravotnej osvety a na podporu sociálneho poradenstva. Vedľajšou činnosťou komunitného centra je zabezpečovanie priestorov pre iné organizácie zamerané na sociálne služby, pre komunitné aktivity a pre praktické vzdelávanie.

Poslaním komunitného centra je poskytovanie komplexných sociálnych a komunitných služieb a ich prostredníctvom prispievať k sociálnej integrácii sociálne vylúčených osôb a to ako na lokálnej tak aj na individuálnej úrovni. Sociálnou integráciou alebo sociálnym začlenením rozumieme sprístupnenie príležitostí a možností, ktoré sociálne vylúčeným jednotlivcom, rodinám a skupinám pomôžu sa zapojiť do sociálneho a kultúrneho života v lokalite. V rámci komunitného centra sa hľadajú také formy a programy, ktoré prispievajú a napomáhajú k vyriešeniu zistených sociálnych problémov. Súborom komplexných sociálnych a komunitných služieb prispievať predovšetkým k integrácii marginalizovaných rómskych komunít a ich interakcii s ostatným obyvateľstvom danej lokality. Prostredníctvom vzdelávacích a voľnočasových aktivít, ktoré sú poskytované ambulantnou a terénnou formou sú klienti komunitného centra systematicky vedení k utváraniu svojpomocných skupín. Uplatnením svojpomocných skupín majú klienti možnosť prispieť k zmene svojej životnej situácie ale zároveň prispievať k zmene riešenia problémov v rámci celej komunity. Komunitné centrum je zamerané na prevenciu, intervenciu a motiváciu. 

Ciele komunitného centra

 • Poskytovanie komplexných sociálnych a komunitných služieb jednotlivcovi, rodine a komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosť na zabezpečenie vlastnej pomoci, sociálnej mobility, osvojenie si sociálnych zručností a vlastnú sebarealizáciu
 • Podporovanie efektivity riešenia problémov v celej komunite ako aj v skupinách v rámci komunity
 • Podporovanie záujmovej činnosti a zmysluplného trávenia voľného času
 • Realizovanie programov, ktoré prispievajú k sociálnej integrácii
 • Odstraňovanie bariér a stereotypov, ktoré prevládajú medzi majoritnou a minoritnou skupinou danej komunity
 • Eliminácia sociálno – patologických jav
 • Poskytovanie sociálnych poradenských služieb
 • Poskytovanie a podpora vzdelávacích aktivít a voľno časových aktivít
 • Podporovanie osobného etického a duchovného rozvoja a budovanie vnútornej motivácie. 

Fotodokumentácia komunitného centra 

Detský kútik a tvorivá dielňa Detský kútik a tvorivá dielňa KnižnicaKnižnicaPočítačová učebňaPočítačová učebňa

Klienti komunitného centra

Primárnou cieľovou skupinou komunitného centra sú jednotlivci a skupiny ohrozené sociálnym vylúčením. Sekundárnymi cieľovými skupinami sú ostatní obyvatelia obce v pôsobnosti komunitného centra.

Špecifické cieľové skupiny:

 • Deti a mládež, matky s deťmi, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, sú vylúčené alebo marginalizované  
 • Osoby dlhodobo nezamestnané a ohrozené nezamestnanosťou
 • Obyvatelia obce v rámci komunitného rozvoja
 • Osoby s nízkymi príjmami pod hranicou životného minima
 • Osoby, ktoré sú dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému sociálnej pomoci
 • Obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít

V súvislosti s integračným charakterom komunitného centra je komunitné centrum prístupné všetkým obyvateľom obce Mýtne Ludany. V rámci výkonu činnosti komunitného centra je pozornosť venovaná aj poskytovateľom podporných služieb – zabezpečovanie sieťovania a aktívnej spolupráce s rôznymi lokálnymi inštitúciami a organizáciami, ktoré sa zaoberajú prácou s ľuďmi. V rámci rozvoja komunitného centra a zabezpečenia jeho efektivity je zabezpečovaná aktívna spolupráca so zriaďovateľmi a zamestnancami iných komunitných centier pôsobiacich v užšom a širšom okolí.

Pracovníci komunitného centra

V komunitnom centra pracujú 2 pracovníci (OPPRKC, OPKC), ktorí sú povinní spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, prípadne záväzných predpisov pri realizácii schválených projektov – IA ZaSI – Národný projekt komunitné centrá, morálne a odborné kritériá pre činnosti, ktoré sa v komunitnom centre vykonávajú. V prípade potreby v komunitnom centre môžu pôsobiť aj dobrovoľní pracovníci, ktorí spĺňajú minimálne morálne kritériá.

Odborný garant Komunitného centra Mýtne Ludany - Mgr. Erika Moháriová 

Cieľom páce odborného garanta je organizačné, metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu k jeho klientom - prijímateľom sociálnej služby, odbornej činnosti a aktivity a dodržiavanie štandardov danej sociálnej služby. 

 • V spolupráci s poskytovateľom služieb nastavuje smerovanie činnosti v súlade s potrebami obce, komunity a prijímateľov sociálnych služieb
 • Odborne riadi poskytovanie služieb, aby bolo zaistené plnenie cieľov a dodržiavanie štandardov komunitného centra
 • Odborne koordinuje celú činnosť komunitného centra, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity 
 • Zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo v častiach obce, na ktorú má dosah, zodpovedá za krátkodobé a dlhodobé plánovanie služieb, aktivít a činností, ako aj rozvoj komunitného centra
 • Monitoruje a zhodnocuje poskytované poskytované odborné činnosti, iné činnosti a aktivity komunitného centra z hľadiska napĺňania potrieb ich prijímateľov 
 • Pripravuje a realizuje nové formy sociálnych služieb a sociálnej práce
 • Vykonáva sociálnu diagnostiu klienta
 • Poskytuje sociálne poradenstvo (základné a špecializované) klientom a ich rodinným príslušníkom
 • Konzultuje so špecialistami z oblasti psychológie, psychiatrie, odborného a špeciálneho lekárstva a inými špecialistami podľa potreby 
 • Spolupracuje pri tvorbe individuálneho rozvojového plánu klienta
 • Spolupracuje s relevantnými inštitúciami pri analýze a riešení sociálnej situácie klienta, vytvára a udržuje strategické partnerstvá a korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami (obec, terénni sociálni pracovníci, UPSVaR, vzdelávacie inštitúcie a mnohé ďalšie), rešpektuje ich odlišné pohľady a spolupracuje s nimi v záujme prijímateľov sociálnych služieb 
 • Zapája sa do propagácie odborných činností, iných činností a spolupracuje s médiami 
 • Zodpovedá za administratívu súvisiacu s činnosťou komunitného centra, za vedenie evidencie klientov 
 • Pripravuje a vedie pravidelné porady zamestnancov komunitného centra 
 • Zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným koordinátorom a vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie národného projektu. 

Odborný pracovník komunitného centra - 

Odborný pracovník zodpovedá za realizáciu odborných činností a aktivít komunitného centra, ktoré sú prístupné pre celú obec, komunitu. Pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizje ich a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť. Prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov. Svojou činnosťou sa snaží prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni. 

 • Zodpovedá za realizáciu odborných činností, iných činností a aktivít komunitného centra, ktoré sú prístupné pre obec, komunitu, klientov 
 • Zisťuje a mapuje potreby komunity, klientov v oblasti sociálnych služieb, komuitného rozvoja, mapuje potenciál komunity, klientov 
 • Vyhľadáva klientov a potencionálnych prijímateľov sociálnych služieb 
 • Pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posiľňuje ich sebavedomie a zodpovednosť 
 • Prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov 
 • Svojou činnosťou prispieva k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni 
 • Posudzuje sociálnu situáciu klienta 
 • Poskytuje základné informácie o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúča a sprostredkúva ďalšiu odbornú pomoc - základné sociálne poradenstvo 
 • Poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (pomoc pri spisovaní a podávaí písomných podaní a vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styk, príprave dokumentácie a pri vybavovaní iných vecí v záujme klienta 
 • Rozvíja sociálnu komunikáciu na základe rôznych metód sociálnej práce 
 • Navrhuje a realizuje formy, metódy a postupy sociálnej práce s klientom a jeho rodinou 
 • Napomáha sociálnej integrácii klienta do komunity 
 • Vykonáva sociálnu prácu zameranú na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti klienta, najmä pri základných sociálnych aktivitách 
 • Pripravuje podklady pre vypracovanie individuálneho rozvojového plánu klienta
 • Realizuje odborné činnosti a iné činnosti v oblasti prípravy na školskú dochádzku a školské vyučovanie, preventívne aktivity a záujmovú činnosť, ako aj ďalšie doplnkové služby, aktivity a činnosti 
 • Vedie evidenciu o odborných činnostiach, iných činnostiach a aktivitách a evidenciu klientov 
 • Vyhodnocuje výsledky zrealizovaných odborných činností, iných činností a aktivít z hľadiska napĺňania cieľov komunitného centra a potrieb užívateľov
 • Zúčastňue sa pravidelných porád zamestnancov 
 • Vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie národného projektu

Pracovník komunitného centra - Kitti Vargová

Pracovník asistuje odbornému pracovníkovi pri výkoe jeho činnosti pod jeho metodickým vedením. 

 • Asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti podľa jeho pokynov a pod jeho metodickým vedením 
 • Mapuje potreby cieľovej skupiny a navrhuje spôsoby riešenia 
 • Vyhľadáva klientov a potencionálnych užívateľov služieb a činností komunitného centra 
 • Vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým pri práci s klientom 
 • Vedie voľno časové aktivity pre deti a mládež, realizuje vybrané aktivity v rámci nízkoprahového programu, preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní, organizuje komunitné podujatia a aktivity 
 • Zapája ďalších členov komunity, resp. obce do aktivít komunitného centra
 • Ak je to potrebné, pomáha užívateľom služieb s tlmočením pri komuniácii v rámci poskytovania odborných činností, iných činností a aktivít
 • Vedie nevyhnutnú administratívu 
 • Zúčastňuje sa pravidelných poradách zamestnancov 
 • Vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie národného projektu 

 Otváracie hodiny 

Pondelok

7.30 – 15.00

Utorok

7.30 – 15.00

Streda

7.30 - 17.00

Štvrtok

7.30 – 16.00

Piatok

7.30– 12.00

Sobota

Zatvorené

Nedeľa

Zatvorené

 

Harmonogram činnosti komunitného centra

PONDELOK

Nepravidelná skupinová aktivita na základe záujmov komunity 

10.00 - 12.00

Tvorivé dielne – osvojovanie zručností v oblasti rôznorodých techník ručných prác, výroba darčekových predmetov

13.00 – 15.00

UTOROK

Nepravidelná skupinová aktivita na základe záujmov komunity 

10.00 - 12.00

Skupinové aktivity a podporné terapie pre seniorov 

14.00 - 15.00

STREDA

Klub pre matky s deťmi v predškolskom veku – voľno časové aktivity pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku.

10.00 – 12.00

Tvorivé dielne - osvojovanie zručností v oblasti rôznorodých techník ručných prác, výroba darčekových predmetov

13.00 - 17.00

Príprava na školskú dochádzku a školské vyučovanie 

14.00 - 17.00

Zdravý pohyb - skupinové cvičenie 

17.00 - 18.00

ŠTVRTOK

Neformálne počítačové vzdelávanie – osvojovanie, rozširovanie a prehlbovanie vedomostí a zručností v počítačovej oblasti

1. skupina: 9.00 - 11.00

Príprava na školskú dochádzku 

14.00 - 16.00

Tvorivé dielne 

13.00 - 16.00

PIATOK

Nepravidelná skupinová aktivita na základe záujmov komunity 

10.00 - 12.00

Denne poskytované základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo a právom chránené záujmy.

Denne v čase od 8 do 15 hodiny prístupná možnosť využitia detského kútika, miestnej knižnice, počítačovej učebne a športovej miestnosti na stolný tenis. 

 

Plán činnosti komunitného centra

Informačný leták o službách komunitného centra

 

Činnosť detského kútika 

Detský kútik

Detský kútik

Detský kútik

Detský kútik

Detský kútik

Detský kútik

Detský kútik

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Činnosť tvorivej dielne 

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Výrobky z tvorivej dielne 

Výrobky

Výrobky

Výrobky

Výrobky

Výrobky

Výrobky

Výrobky

Výrobky

Výrobky

Výrobky

Výrobky

Výrobky

Výrobky

Výrobky

Výrobky

Výrobky

Výrobky

Výrobky

Výrobky

Výrobky

Výrobky

Výrobky

Výrobky

 

Rýchlokurz starostlivosti o pleť a rýchlokurz letného líčenia 

Rýchlokurz

Rýchlokurz

Rýchlokurz

Rýchlokurz

Rýchlokurz

Rýchlokurz Rýchlokurz

Beseda - Bezpečnosť potravín od farmy až po tanier 

Beseda

Beseda

Beseda

Beseda Beseda

Turistický výlet k pamätníku Šiklóš

Turistický výlet

Turistický výlet

Turistický výlet

Oznam o dlhodobo uvoľnenej pracovnej pozícii - Odborný pracovník Komunitného centra

Výberové konanie (1.38 MB)