Informácie o obci

Obec Mýtne Ludany leží na západnom úpätí Ipeľskej pahorkatiny, 10 km juhovýchodne od Levíc.

V obci máme dva domy smútku, kultúrny dom je využívaný spoločenskými organizáciami, ktoré tam vyvíjajú svoju záujmovú činnosť.

Pri sčítaní ľudu v roku 2001 mali Mýtne Ludany s časťou Dobogov 897 obyvateľov, 53,6% slovenskej národnosti a 45,7% maďarskej národnosti.

Vo voľbách v decembri 2002 nové vedenie obce sa zameralo na zveľadenie obce a vo volebnom období 2002 2006 zrealizovalo nasledovné aktivity:

 • vybudovanie chodníkov v obci a okolo reformovaného a katolíckeho kostola, splynofikovali sa obecné budovy: MŠ, ZŠ, Obecný úrad, zrekonštruovalo sa verejné osvetlenie, vybudovali sa nové šatne pre TJ na futbalovom ihrisku.
 • V rokoch 2006 – 2010 sa vybudoval z rozpočtu obce Dom smútku v reformovanom cintoríne:
  • pripravila sa projektová dokumentácia na rekonštrukciu verejných priestranstiev
  • vybudovanie multifunkčného ihriska,
  • uskutočnila sa rekonštrukcia Kultúrneho domu
  • postavila sa 2 x 4 bj - 8 bytov pre mladé rodiny
  • postavila sa 1 x 4 bj - 4 byty pre mladé rodiny
  • zaviedla sa pitná voda z centrálneho vodovodu na osadu Dobogov
  • postavila sa tribúna na futbalové ihrisko
  • vypracoval sa Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mýtne Ludany
  • opravila sa cesta pod Záhradami
  • nová autobusová zastávka Mýtne Ludany a pre Dobogov
  • vybudovalo sa malé detské ihrisko pri kultúrnom dome
  • vypracovala sa projektová dokumentácia na rekonštrukciu obecnej budovy/ bývalej školy/ na komunitné centrum

V rokoch 2010 – 2014 sa vedenie obce rozhodlo zrealizovať nasledovné aktivity:

 • vypracovať projektovú dokumentáciu a zrealizovať rekonštrukciu:
  • Materskej školy, budovy mlyna, zrekonštruovať dom smútku v katolíckom cintoríne  s vybudovaní prístreška k domu smútku

Zrealizovaním týchto projektov sa vytvorili vhodné podmienky na kultúrno-spoločenské a športové vyžitie všetkých vekových kategórií občanov našej obce.

K 1.1.2012 mala obec 1022 obyvateľov.

V obci aktívne pracujú spoločenské organizácie: telovýchovná jednota stolnotenisový oddiel, poľovnícke združenie, Klub dôchodcov a spevácka skupina Rozmarin, ktoré organizujú v priebehu roka rôzne zábavné podujatia pre občanov obce a širokú verejnosť.

Spevácka skupina Rozmarin reprezentuje obec na rôznych okresných, krajských prehliadkach ako aj v družobných obciach v Maďarsku.

V obci veľmi dobrú činnosť vyvíja Materská škola, ktorá svojim bohatým programom spestruje všetky organizované podujatia v obci.