História

Prvá písomná zmienka o obci Mýtne Ludany je z roku 1075. Tu sa spomína pod názvom Villa Ludan. Z listiny sa dozvedáme, že Ludany boli spoločným vlastníctvom uhorského kráľa a zemanov Ladányi. KráľGejza l. svoje pozemky v Ludanoch, päť popluží zeme, desať domov s otrokmi, s právom spoločného užívania ovocného sadu, lúk a háje s obcou dáva opátstvu vo sv. Beňadiku. Toto darovanie bolo potvrdené v listine pápeža Inocenta lll. z 15. mája 1209. Darovaný pozemok je polohovo totožný s dnešným majerom Dobogov.

Do polovice 14. storočia patrili Ludany do Hontianskej župy. V roku 1321 sa stáva Levický hrad hradom kráľovským. Kráľ Karol l. daruje hrad s panstvom svojej manželke Alžbete a Ludany sa stali súčasťou Levického hradného panstva, ktoré tu malo svoju mýtnu stanicu a trh.

V roku 1395 dáva kráľ Žigmund levické hradné panstvo do majetku Lévaiovcov, ktorí tu panovali do roku 1553.

V roku 1536 mali Mýtne Ludany 22 usadlostí, žil tu  jeden obchodník a obuvník. V roku 1554 bolo v dedine už 47 usadlostí, z toho bolo 11 stredných gazdovstiev, 16 malých gazdovstiev a 20 želiarskych rodín. V roku 1601 mala obec 67 domov.

V priebehu tureckých vojen a hlavne v čase osmanskej ofenzívy v roku 1663 bola dedina spustošená. Po skončení tureckých vojen sa obec opäť zaľudnila. V roku 1715 mala 23 daňovníkov, mlyn a krčmu. V roku 1828 tu bolo 102 domov a 604 obyvateľov, ktorí sa živili poľnohospodárstvom a chovom rožného dobytka.

Majiteľmi statkov boli Esterháziovci a Schöllerovci.

V roku 1900 mali Ludany 1323 obyvateľov.

V roku 1938 -1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Po vojne v roku 1947 tu prebehla výmena obyvateľstva a na miesto vysťahovaných maďarských rodín sem bolo dosídlených 59 rodín slovenských repatriantov z Maďarska.

V roku 1949 bolo založené  JRD v Mýtnych Ludanoch  ŠM na Dobogove.

Významnou pamiatkou Dobogova bola kúria z 19. storočia, z ktorej bolo riadené hospodárstvo, ktoré patrilo veľkopodnikateľovi Schöllerovi.

Medzi pamätihodnosti obce patrí neskorogotický rímskokatolícky kostol upravený renesančne v roku 1570 a barokovo 1770. V roku 1785 bol postavený kostol reformovaný, tolerančný a veža z roku 1802.

Kamenný mlyn a krčma z roku 1715.

Vodovod bol zavedený v obci v roku 1966, plynofikácia v roku 1996. V obci funguje materská škola, v roku 1993 sa začala stavať základná škola s VJM, ktorá od roku 1999 do roku 2004 bola prevádzkovaná. Pre malý počet žiakov bola jej činnosť pozastavená.