Spoločne bez predsudkov

Dňa 9. 2. 2021 nadubudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP medzi Ministerstvom vnútra SR a obcou Mýtne Ludany na projekt:

Spoločne bez predsudkov - rozšírenie kapacity materskej školy v Mýtnych Ludanoch.

Cieľom projketu je: zvýšenie kapacity materskej školy, zvýšenie počtu detí z MRK navštevujúcich materskú školu a zníženie energetickej náročnosť objektu.

Celkové oprávnené výdavky projektu su: 172 293,78 eur

výška nenávratného finančného príspevku z EU je: 155 980,54 eur

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Projekt Spoločne bez predsudkov - rozšírenie kapacity MŠ v Mýtnych Ludanoch

Spoločne bez predsudkov - rozšírenie kapacity materskej školy v Mýtnych Ludanoch

www.ludskezdroje.gov.skwww.esf.gov.skwww.minv.skwww.mytneludany.sk