Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo obce Mýtne Ludany na základe ust. § 11 ods. 4 písm. k.) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje pre katastrálne územie obce Mýtne Ludany tento

ŠTATÚT OBCE MÝTNE LUDANY

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Mýtne Ludany č.: 3/2015 ktorým sa vydáva Štatút Obce Mýtne Ludany

  • Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.
  • Predkladateľ: Ing. Štefan Mojzeš – starosta obce
  • Počet pripomienok uplatnených k návrhu nariadenia 0
  • Návrh VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa: 10.03.2015
  • Návrh VZN zvesené z úradnej tabule dňa: 25.03.2015
  • Štatút nadobúda účinnosť dňom: 26.03.2015

Štatút Obce Mýtne Ludany

Štatút obce mýtne ludany 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 308,37 kB